MB ART s.r.o.

Spoločnosť MB ART s.r.o. získala na základe rozhodnutia MK SR č. MK-1255/2019-4621/12555 zo dňa z 10.9.2019 grant z európskych štrukturálnych a investičných fondov pre projekt: MB GLASS FCTORY